Takım

Ürün Yönetiminde en önemli unsur Takım çalışmasıdır. Bu da ürün yöneticisinin takım oyuncuları arasındaki, ürünün kalitesi ve yeterliliğini engelleyecek tüm iletişim problemlerinin önüne geçmesiyle mümkündür.

Takım

Ürün Yönetiminde takım olmanın önemi çok fazladır.

Ürün geliştirilme takımı [Product development team] sektörden sektöre küçük farklılıklar göstermekle birlikte genel anlamda aşağıdaki oyunculardan oluşur:
  • Ürün Yöneticisi [Product Manager]
  • Ürün sahibi [Product Owner]
  • Ürün geliştirmeciler [Product Developer]
  • Tasarımcı [Product Designer]
  • İş analisti [Business Analyst]
  • Veri analisti [Data Analyst]
  • Ürün testçisi [Product Tester]
  • Proje Yöneticisi [Project Manager]

Takım elemanlarının sorumlulukları “hiyerarşi ve sorumluluklar” başlığı altında ayrı ayrı işlenecektir. Takım içeriği sektörden sektöre değişebilmekle birlikte temel olarak bu oyunculardan oluşur. Bazı ürünler birden fazla ürün yöneticisine ihtiyaç duyabilir, örneğin otomotiv sektöründe otomobiller her biri başlı başına bir ürün olan çok sayıda alt ürüne sahiptir. Bu gibi durumlarda tek bir ürün yöneticisinin altında birden fazla ürün yöneticisi bulunabilir. Diğer takım oyuncuları için de durum farklı değildir. Örneğin yazılım sektöründe, bir ürünün birden fazla iş dalı için kullanılabileceği durumlarda iş analistlerinin sayısı birden fazla olmaktadır. Bir tek proje yöneticilerinin genel anlamda ürün başına tek bir tane olduğu söylenebilir. Çünkü ürün bir projenin çıktısıdır ve proje başına tek bir proje yöneticisi vardır. Bu biraz da tanım farklılığından kaynaklanır. Pek tabii ki aynı ürün hattı için birden fazla projenin söz konusu olduğu durumlar mevcuttur (otomotiv sektöründe verdiğimiz örnekteki gibi) ancak birden fazla proje çıktısı (ürün) olan projelerde süreç ve kaynak yönetimini yapan kişi proje yöneticisi değil program yöneticisidir.

Ürün geliştirme takımında konumu ve sorumluluğu ne olursa olsun oluşan üründen sorumlu kişi ürün yöneticisidir. Dolayısıyla çıkan ürünün başarılı olması için başta takım içi iletişim olmak üzere ürün kalitesinin sağlanması adına gerekli adımları atmak ürün yöneticisinin sorumluluğudur. Takım içinde herhangi bir iletişimsizlik söz konusu olduğunda kişilerin performansında düşme gerçekleşir. Bu durum da ürün yönetiminde sıkıntı doğurur. Proje yöneticisi de dahil sorumluluğunu yerine getirmeyen tüm oyuncuların iş yükü malesef ürün yöneticisinin sırtına biner. Örneğin küçük çaplı bir şirkette iş analistlerinin olmaması ürün yöneticisinin iş analizini de yapmasını zorunlu kılar. Benzer şekilde ödüllendirme veya cezai yaptırımların eksikliğinde örneğin testçinin işini yapmaması ürün kalitesini düşürür ve ürün yöneticisi oldukça zor duruma düşer.

Ancak en zor durum ürün geliştiricilerinin eksikliği yada sorumsuzluğunda ortaya çıkar. Özellikle geçmişi ürün geliştirme olmayan ürün yöneticileri için böylesi teknik sorumluluklarda eksiklerin kapatılması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda geliştiriciler sorumluluklarını yeterli kalite bilinci ile gerçekleştirmezlerse ürünün geri döndürülemez eksiklere sahip olması söz konusudur ve bu şirketler için büyük bir maliyet kalemidir.

Sonuç olarak ürünün başarısı, takım içerisindeki huzura ve sorumluluk bilincine dayanır. Takımın kalifiye çalışanlardan kurulmuş olması ürün başarısını getirmez.  Ürünün başarısı, takım olmayı bilmekten geçmektedir. Bu da ancak kusursuz bir iletişim sayesinde gerçek olur. Ürün yöneticisi tüm paydaşlara ihtiyaçlarını doğru bir dille aktarmalıdır. Tüm paydaşların ürün ile ilgili dönüm noktalarını iyi kavramaları, hangi ihtiyaçların diğerlerinden daha önemli olduğunu bilmeli ve hangi aşamalarda ürün süreçlerinin sıkıntıya gireceğini hissedebilmelidir. Ürün süreçlerinde birbirinden bağımsız olan bu paydaşların arasındaki iletişimi sağlayacak ve takımda zamk görevi gören kişi ürün yöneticisidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *