Ürün Yönetimi Çerçevesi

Ürün Yönetim Çerçevesi [Product Management Framework] başta Pragmatic Marketing olmak üzere ürün yönetiminde söz sahibi tüm kesimler tarafından geliştirilen ve ürün yönetimini şekillendiren bir (Türkçesi ile) iskelet sistemidir. Ürün yöneticisinin ürün yönetiminde çeşitli aşamalardaki görev ve sorumluluklarını özetler.

Ürün Yönetimi Çerçevesi

Burada belirtilen iskelet herhangi bir süreçten çok, uygulama ile strateji kurabilme arasında ürün yöneticisinin sorumluluklarını yansıtan bir yaklaşımdır. urunyonetimi.org içerisinde bizim üzerinden geçeceğimiz iskelet yapısı “Süreçler ve Teknikler” başlığı altında anlatıldığı şekilde aşağıdaki sıra ile aktarılmaya çalışılacaktır:

Bu süreç yapısı, alt başlıkları ile birlikte ürün yönetiminin iskeletini oluşturacaktır. PDMA tarafından önerilen ve çok sayıda kaynakta da aktarılan süreç yapısı bu şekildedir. Yukarıdaki figürde gösterilen sorumlulukları da kapsayacak şekilde aktarılacaktır.

Yine de kısaca burada da belirtecek olursak: ürün yönetimi herşeyden önce ürün stratejisinin [Product Strategy] oluşturulması ile başlar. Fırsatları belirlemek, en iyileri için strateji oluşturmak ve buna göre nasıl bir yol haritasının oluşturulacağına karar vermek bu ilk adımı oluşturur. İkinci aşamada fikrin geliştirilmesi [Concept generation] gelir. Birinci adımda oluşturulan strateji temel alınarak, geliştirilmek istenen ürün fikrinin ne olacağı netleştirilir. Fikir netleştirildikten sonra bu fikrin değerlendirilmesi gereklidir [concept/project evaluation] adımı gelir. Bu aşamada geliştirilmek istenen konseptin ne kadar tutarlı olduğu, ürünün geliştirilmesi süresince başarının ne derece yakalanabileceği tespit edilir. Herşey yolunda gittiğinde ve konseptin geri dönüşleri olumlu olduğunda geliştirme [development] aşamasına geçilir. Ürün yönetiminin belki de en çetrefilli aşaması bu aşamadır. Pazarlama/satış ve teknik geliştirme süreçleri birbirine paralel ilerler. Bu aşamada maliyet tahminleri bütçeye, geliştirme aşaması fabrika, labaratuar vb üretim ortamına, satış planları ise satış miktarlarına dönüşmeye başlar. Bu aşamanın da başarı ile atlatılmasının ardından ürünün piyasaya çıkartılması [product launch] aşamasına gelinir. Bu aşama ürünün müşteriye iletilmesi, yeri geldiğinde kurulması ve ürünün aktif pazarlamasının yapılması aşamalarıdır.

Çoğu kişi ürün yönetiminin bu adımda son bulduğunu, ürün canlıya çıktıktan sonra ürün yönetimi süreçlerinin tamamlandığını düşünür. Ancak başka başlıklar altında da belirttiğimiz gibi bu kanı yanlıştır. Ürün, ürün ile ilgili verilen hedeflerin yerine getirilmesinin ardından son bulur. Bu hedefler, ürün teslimi ve ardından kullanıcı eğitiminin verilmesini de kapsayabilir, ürün teslimi ve ürün ücretinin alınmasını da. Hatta yapılan anlaşmaya göre ürünün müşteri tarafından 6 ay süreyle sorunsuz kullanılması dahi ürünün başarı hedefleri arasında gösterilebilir.

Ürün yönetimi, bir ürünün sadece ortaya çıkartılması değil, o ürünün varmak istendiği nokta neyse o noktaya vardığından emin olunmasıdır. Zira yukarıdaki figürde de gördüğünüz gibi ürün yönetimi çerçevesi satış sonrası destek aşamalarını bile kapsamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *